معاون و مدیران پژوهش و فناوری

دکتر محمد فصیحی

معاون پژوهشی

کارشناسان پژوهش و فناوری

طیبه موحدیان

کارشناس مسئول پژوهشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۷۵ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۷۵
ایمیل: tayyebehmovahedian[at] iust.ac.ir

پروین سوارانی

کارشناس امور پژوهشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۱۳ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۱۳
ایمیل: savarani[at]iust.ac.ir

محبوبه رحيمي

کارشناس ارتباط با صنعت

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۶۷ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۶۷
ایمیل: m_rahimi[at]iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

تلفن  : ۷۷۲۴۰۵۱۹ – ۷۷۲۴۰۴۹۶ (۹۸۲۱+)
فاکس: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)

keyboard_arrow_up